Organizing Committee

Steering Committee Chairs
Xiaohua Jia
City University of Hong Kong
Jiannong Cao
Hong Kong Polytechnic University

General Chairs
Xingwei Wang
Northeastern University, China
Vincenzo Piuri
University of Milan, Italy

TPC Chairs
Ruiyun Yu
Northeastern University, China
Hongyi Wu
OldĀ Dominion University, USA
Dieter Hogrefe
University of Goettingen, Germany

Publication Chair
Guangtao Xue
Shanghai Jiao Tong University, China
Xu Yuan
University of Louisiana at Lafayette, USA
Yuanguo Bi
Northeastern University, China
Yuan Liu
Northeastern University, China

Publicity Chair
Guangjie Han
Dalian University of Technology, China
Cong Wang
Old Dominion University, USA
Jie Jia
Northeastern University, China
Jie Li
Northeastern University, China
Yang Liu
Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Financial Chair
Lianbo Ma
Northeastern University, China

Local arrangement Chair
Zhenhua Tan
Northeastern University, China

Web Chair
Yu Wang
Northeastern University, China