Chinese

Sponsors

CFP

Organization

Program Committee

Important Dates

Programs

Registration

Publication

 

 

Conference Organization

Conference Co-Chairs

Qingsheng Zhu, Chongqing University, China

XiaoFeng Meng, Renmin University of China, China

Guoren Wang, Northeastern University, China

Yong Qi,Xi’anJiaotong University, China

Haojun Sun, Shantou University, China

Steering Committee

Carl K. Chang, Iowa State University, USA

Shu-Ching Chen, FloridaInternationalUniversity

Chen-Yu (Phillip) Sheu, University of California, Irvine, USA

Baowen Xu, Nanjing University, China (Chair)

Program Committee Co-Chairs

Chunxiao Xing,Tsinghua University, China

Ge Yu, Northeastern University, China

Publicity Chair

Lizhen Xu, Southeast University, China

Publication Chair

Li Li, Wuhan Digital Engineering Research Institute, China

Financial Chair

Lin Chen, Nanjing University, China

Local Arrangement Co-Chairs

Haojun Sun,Shantou University, China

Yi zeng,Chongqing University, China

Organization Committee

Lei Xu,Nanjing,University, China

Yindong Chen,Shantou,University, China

Shuangqing Li,Chongqing University, China

Mingqiang Zhou,Chongqing University, China

Huijun Liu,Chongqing University, China

 

 

 

 

 

 

 


College of Computer Science of ChongQing University

No. 174 Shazhengjie, Shapingba, Chongqing, 400044, China